Τρίτη 23 Μαΐου 2017

ΦΔΕΔ Παρνασσού-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Οικονομολόγου»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή «Υπηρεσιών Οικονομολόγου», διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2017 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής τις οχτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (8.193,96 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και κάθε είδους φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις. Η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων τους, ενώ σε περίπτωση ισοτίμων υποψηφίων θα προκριθεί η οικονομικά συμφερότερη για τον εργοδότη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Αντικείμενο της σύμβασης του έργου:
Αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί με τη σχετική σύμβαση είναι η Οικονομική παρακολούθηση και λογιστική υποστήριξη του έργου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ΠΕ Οικονομικού (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 Γενική επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου τουλάχιστον ενός (1) έτος έστω και υπό τη μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική βεβαίωση του
εργοδότη.
 Τεκμηριωμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ.
 Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα αποκλείονται. 
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2017 και το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται στις οχτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (8.193,96 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (στις ως άνω νόμιμες κρατήσεις ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν είτε αυτές βαρύνουν τον εργοδότη, είτε τον ανάδοχο, φόροι, τέλη και κάθε είδους επιβάρυνση ακόμη και εάν εκ του νόμου βαρύνει τον εργοδότη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) μαζί με την οικονομική τους προσφορά, πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη, 06.06.2017 και ώρα 14:00 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, 35 002 Αμφίκλεια,
Φθιώτιδα υπόψη κας Κούκου Ελένης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22340 23529 (ΚΠΕΕ Αμφίκλειας).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Δε θα ληφθούν υπόψη φάκελοι που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι φάκελοι θα επιστρέφονται.
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή χωρίς φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα βαρύνουν την προσφορά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει ορισθεί με σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστόχωρο που έχει αποδοθεί στην υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της “ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ” (https://diavgeia.gov.gr/f/fd_parnassou) και στην ιστοσελίδα του ΦΔΕΔ Παρνασσού www.parnassosnp.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Κούκου Ελένη, Τηλ./Fax: 22340-23529, E-mail: info@parnassosnp.gr).
Για το Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Θέκλα Τσιτσώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.