Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας-εισήγηση για έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης Αµφίκλειας 2016

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τα αναφερόµενα σε αυτή έγγραφα και µετά από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Εισηγείται η ετήσια Εµποροπανήγυρη έτους 2016 να πραγµατοποιηθεί επί της οδού «Εθνικής Αντίστασης» και συγκεκριµένα από την ανατολική είσοδο αυτής (S.M. Γαλαξίας) θα διέρχεται έµπροσθεν της πλατείας «25ης Μαρτίου» και θα καταλήγει στην δυτική είσοδο αυτής βόρεια εγκαταστάσεων εργοστασίου ∆ΟΝΤΑ. Τα παραπήγµατα να στηθούν στο κέντρο έµπροσθεν της Πλατείας δηλαδή από Περίπτερο Φ. Τσαπρούνη έως Περίπτερο Κ. Θάνου και οι παράγκες να είναι µονές, από κατάστηµα S.M.Γαλαξία έως Φαρµακείο Ξηροµερίτη και από Περίπτερο δε Φ.Τσαπρούνη έως οικία Π. Χρυσικού οι παράγκες να είναι σε δύο σειρές ανά µία σε κάθε πλευρά και από κατάστηµα Ψαρρού έως βόρεια των εγκαταστάσεων ∆οντά από τη µία πλευρά.
2. Εισηγείται τα σκεπαστά παραπήγµατα να προσφερθούν στους εκθέτες στον τόπο της Εµποροπανήγυρης µε ενοίκιο και φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία που θα πραγµατοποιηθεί τo Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2016 και από ώρα 10.00΄ έως 13.00΄ στο χώρο της Πλατείας «25ης Μαρτίου» από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους) µε επαναληπτική αυτής αν χρειαστεί την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου 2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και προσδιορίζει τις θέσεις και τη πρώτη τιµή προσφοράς για κάθε χώρο όπως παρακάτω:
2 Α) Έµπροσθεν της Πλατείας «25ης Μαρτίου» ήτοι από το Περίπτερο Κων. Θάνου µέχρι του ∆ηµοτικού Περιπτέρου παραπήγµατα διαστάσεων 3 Χ 3 µέτρων µε πρώτη τιµή προσφοράς 120 € εκτός των 2 παραπηγµάτων που βρίσκονται στις αρχές από περίπτερο Θάνου και ∆ηµοτικού περιπτέρου για τα οποία να ισχύσει τιµή πρώτης προσφοράς 150 €.
Β) Από τη γωνία αρχής καταστήµατος Εµπορικό µέχρι το τέλος του καταστήµατος Oldies (Ντάσιου Αικατερίνη)- από τη γωνία πλατείας 25ης Μαρτίου (∆ηµοτικό Περίπτερο) µέχρι την οικία Λεωνίδα Κόλα - από το Φαρµακείο Ξηροµερίτη - Ξυδάκη µέχρι την οικία Πεντεδέκα και από τη γωνία του Καταστήµατος Λυκώρεια µέχρι την οικία Επαµ. Κούσουλα παραπήγµατα διαστάσεων 2 Χ 3 µέτρων µε τιµή πρώτης προσφοράς 80,00 €
Γ) Από τη γωνία της οδού Σκουρολιάκου µέχρι το Super Market Γαλαξίας - από 10 µέτρα µετά την οικία Επαµ. Κούσουλα µέχρι την οδό «28ης Οκτωβρίου» (ανατολική είσοδος) και από οικία Λεωνίδα Κόλας µέχρι την οδό «28ης Οκτωβρίου» (δυτική είσοδος) – από κατάστηµα Mountain Γ. Θάνου µέχρι οικίας Σφυρή παραπήγµατα διαστάσεων 2 Χ 3 µέτρων µε τιµή πρώτης προσφοράς 60,00 €
3. Εισηγείται το ενοίκιο των χώρων να καταβάλλεται αµέσως από τον τελευταίο πλειοδότη έκαστου χώρου βεβαιωµένο και εισπραττόµενο από τον εισπράκτορα του ∆ήµου κατά την δηµοπρασία µε τα οικεία διπλότυπα είσπραξης.
4. Εισηγείται την εκµίσθωση των χώρων που αναφέρονται ανωτέρω, στα πρόσωπα που καθορίζει το άρθρο 2 του Ν. 3377/2005, ήτοι σε εµπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου.
5. Εισηγείται να επιτρέπεται στους εµπόρους να τοποθετήσουν τα εµπορεύµατά τους µόνο στους διαδρόµους και µέχρι την ώρα της δηµοπρασίας.
6. Εισηγείται ότι όποιος καταλαµβάνει χώρο εµποροπανήγυρης αυθαίρετα χωρίς έγκριση, να καταλογίζεται σε βάρος του- µε απόφαση ∆ηµάρχου- το διπλάσιο προσδιορισθέντος ποσού εκµίσθωσης.
7. Εισηγείται να απαγορεύεται αυστηρά η αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των
παραπηγµάτων σε τρίτους.
8. Εισηγείται στους εµπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 20% επί των τιµών που θα καθορισθούν, και στους εµπόρους-εκθέτες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας να γίνεται έκπτωση 50%.
9. Εισηγείται να απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση οιουδήποτε εµπόρου ή µικροπωλητή σε άλλους χώρους και έξω από τα σηµειωµένα στο σχέδιο τετράγωνα, οι οποίοι δεν καθορίζονται µε την παρούσα. Κάθε εγκατάσταση κυρίως στον κεντρικό δρόµο θα επισύρει εκτός από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
10. Εισηγείται να δοθεί δικαίωµα προτίµησης στους εµπόρους να µισθώσουν την ίδια ή τις ίδιες µε τον προηγούµενο χρόνο παράγκες, εφ’όσον καταβάλλουν το καθιερωµένο ποσό µίσθωσης.
11. Εισηγείται ότι τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται να είναι όλα: α) οικιακού εξοπλισµού, β) ιµατισµού, γ) υπόδησης, δ) ζαχαρωδών προϊόντων ε) ξηρών καρπών στ) σιδηρικών γεωργικών εργαλείων ζ) λευκών ειδών, η) ειδών προικός-ψιλικών- νεωτερισµού, θ) λουκουµάδες-προϊόντων ζύµης, ι) ειδών λαϊκής τέχνης, κ) βιβλίων- χαρτικών, λ) ειδών διατροφής-αναψυκτικά-ποτά, µ) εικονιδίων µικρής αξίας, ν) παιχνιδιών-σχολικών ειδών.
12. Εισηγείται τα παραπήγµατα να κατασκευασθούν από το ∆ήµο.
13. Εισηγείται την απαγόρευση κατασκευής παραπηγµάτων από τους εµπόρους σε όλο το χώρο της εµποροπανήγυρης.
14. Εισηγείται η ηλεκτροδότηση των παραγκών να γίνει από το ∆ήµο.
15. Εισηγείται ότι στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγµατα, να απαγορεύεται η χρήση γεννητριών για λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης.
16. Εισηγείται να απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη του χώρου χωρίς τις ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες.
17. Εισηγείται τα έξοδα κατασκευής των παραπηγµάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να επιβαρύνουν τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη.
18. Εισηγείται ο ∆ήµος Αµφίκλειας- Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων που θα εγκαταστήσουν οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
19. Εισηγείται ο ∆ήµος Αµφίκλειας-Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο της εµποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη
20. Εισηγείται ότι για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης, να απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθµευση των οχηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων στον χώρο της εµποροπανήγυρης.
21. Εισηγείται όπως εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης µε την ∆ΕΗ για την ηλεκτροδότηση των παραπηγµάτων (παραγκών).
22. Εισηγείται η καθαριότητα να πραγµατοποιείται από συνεργείο του ∆ήµου καθηµερινά σε όλο το µήκος της εµποροπανήγυρης.
23. Εισηγείται για την υγιεινή των εµπόρων να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες (W.C)
24. Εισηγείται ότι για την ασφάλεια και την αστυνόµευση της εµποροπανήγυρης και του περιβάλλοντος χώρου του οικισµού θα ζητηθεί η συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.  Πηγή

Αμφίκλεια, Φεστιβαλ χορωδιών, φωτορεπορταζ

Με πολύ όμορφο μουσικό – χορωδιακό τρόπο ολοκληρώθηκαν στις 28.08.2016  οι  καλοκαιρινές εκδηλώσεις πολιτισμού στη Αμφίκλεια, για φέτος. Οι χορωδίες Αμφίκλειας, Κ. Τιθορέας και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, καλεσμένες από τον Εκπολιτιστικό & Επιμορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Αμφίκλειας, έδωσαν ένα ξεχωριστό ποιοτικό μουσικό χρώμα και  μια ψυχική ανάταση στο κοινό, τόσο απαραίτητη στους καιρούς μας. Ο Δήμος πάντα αρωγός. Οι επισφαλείς καιρικές συνθήκες βέβαια, άλλαξαν τον προγραμματισμό όσον αφορά το χώρο πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Η γενικότερη εικόνα του συγκεκριμένου και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον,  μικρού προς το παρόν χορωδιακού φεστιβάλ, (οργάνωση – παρουσίαση – θερμή αποδοχή κοινού), δίνουν βάσιμες ελπίδες για ενδυνάμωση - μονιμοποίησή του και μακάρι. 
Δ.Ι.Καλπύρης   Αμφίκλεια


Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Πρώτη δόση στις 30 Σεπτεμβρίου

ΕΝΦΙΑ
Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, με την πληρωμή του φόρου των ακινήτων να καταβάλλεται σε πέντε δόσεις. Μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας όλα τα εκκαθαριστικά ήταν στο TAXIS διαθέσιμα στον λογαριασμό κάθε χρήστη.
Η συνολική είσπραξη θα πρέπει να φθάσει στα 2,65 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή και πέρυσι. Η βεβαίωση επίσης του φόρου παραμένει στα 3,4 δισ. ευρώ ή στο 1,9% του ΑΕΠ.
Περίπου 420.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν από 10 έως 50 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, άλλες 270.000 ποσό πάνω από 50 ευρώ και 1,5 εκατομμύριο πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν έως 10 ευρώ παραπάνω.
Περίπου 60.000 είναι τα ξενοίκιαστα ακίνητα τα οποία φέτος δεν θα έχουν την έκπτωση του 20% ενώ οικόπεδα και οικοδομές που δεν έχουν εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης και αντιμετωπίζονται ως οικόπεδα θα έχουν επιβάρυνση έως 25%.
Επίσης, ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ, υπάγονται πλέον στον συμπληρωματικό φόρο με αύξηση συντελεστών.
Στις επιχειρήσεις αυξάνεται ο συμπληρωματικός φόρος ενώ καταργείται και η απαλλαγή για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.
Συνολικά, 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο από πέρυσι γιατί ήταν στα όρια των κλιμακίων του βασικού φόρου και επειδή μειώθηκαν οι τιμές ζώνης είχαν όφελος.

Χορωδιακή βραδιά στην Αμφίκλεια από τον Σύλλογο Γυναικών, video


[Χορωδία Αμφίκλειας]


(Χορωδία Κ. Τιθορέας) 


(Χορωδία Σπάτων-Αρτέμιδας). 
Ερασιτεχνική λήψη: Δ.Ι.Καλπύρης

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για τους ΟΤΑ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το νομοσχέδιο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση.
Με ανακοίνωση του, ο υπουργός Π. Κουρουμπλής«καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής προδιαβούλευση (διάρκειας περίπου δύο μηνών) με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους».
Το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και θα τεθεί σύμφωνα με πληροφορίες για ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος, εντός του Σεπτεμβρίου.
- Δείτε το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ [ΕΔΩ]
- Δείτε την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [ΕΔΩ]  

Ποδηλατοδρομία στην Αμφίκλεια

Η καθιερωμένη πλέον ετήσια ποδηλατοδρομία στην Αμφίκλεια, πραγματοποιήθηκε στις 27.08.2016 σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε συνθήκες ασφάλειας και με ηλικιακή κατανομή. Ο διοργανωτής, <Αθλητικός Σύλλογος ΔΙΟΝΥΣΟΣ> Αμφίκλειας με την έμπρακτη στήριξη του Δήμου, για άλλη μια φορά έφερε σε επαφή την νέα γενιά - μέσω του ποδηλάτου τώρα - με τον αθλητισμό, την φύση, την οικολογία, την άμιλλα, την κοινωνικοποίηση, αξίες σημαντικές και ουσιαστικές.  Φωτογραφίες Δ.Ι.Κ. Αμφίκλεια


Η εκδήλωση του Λυκείου Αμφίκλειας μέσα από φωτογραφίες

Ευχαριστώ όλους όσους παρευρέθηκαν στην μεγαλειώδη χθεσινή εκδήλωση του Λυκείου Αμφίκλειας που οργανώθηκε προς τιμήν του ερευνητή συγχωριανού μας κ. Ιωάννη Σκορδά και πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αμφίκλειας.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις κυρίες: Βοϊβόντα Θεοδώρα, Σκλαβούνου Εριέττα, Καλογερά Στέλλα, Ρόδη Γιασμίνα, Πανουργιά Ευγενία, Κουτσικούρη Μαρία οι οποίες με τον πλέον ιδανικό και χαρακτηριστικό τρόπο παρουσίασαν το ερευνητικό έργο του κ. Ιωάννη Σκορδά.
Ευχαριστώ επίσης το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας για τη διάθεση των υποδομών εκείνων που βοήθησαν στην απρόσκοπτη και άψογη  πραγματοποίηση και παρουσίαση της εκδηλώσεως.
Ευχαριστώ επίσης τον κ. Δημήτριο Καλπύρη για την φωτογραφική κάλυψη της εκδηλώσεως και την διάθεση προς χρήση των φωτογραφιών αυτής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

ΓΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ- Κλήρωση πρωταθλήματος Β' κατηγορίας, ΕΠΣ Φθιώτιδας

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Α' ομίλου που συμμετέχει ο Γ.Σ. Παρνασσός
1η Αγωνιστική: Αστέρας Αγ. Σεραφείμ - Παρνασσός Αμφίκλειας
2η Αγωνιστική: Παρνασσός Αμφίκλειας - Σκάρφεια
3η Αγωνιστική: Κηφισσός Κ. Τιθορέας - Παρνασσός Αμφίκλειας
4η Αγωνιστική : Παρνασσός Αμφίκλειας - Αγρότης Τραγάνας
5η Αγωνιστική: Παρνασσός Αμφίκλειας - Αταλάντη '92
6η Αγωνιστική: Καινούριο - Παρνασσός Αμφίκλειας
7η Αγωνιστική: Παρνασσός Αμφίκλειας - Αετός Μενδενίτσας
8η Αγωνιστική: Κομνηνός Κόμνηνας - Παρνασσός Αμφίκλειας
9η Αγωνιστική: Ρεγγίνι - Παρνασσός Αμφίκλειας
10η Αγωνιστική: Παρνασσός Αμφίκλειας - Δαφνησιακός Αρκίτσας
11η Αγωνιστική: Ελατειακός - Παρνασσός Αμφίκλειας

Εκδήλωση Λυκείου Αμφίκλειας-Έκτακτη Ενημέρωση

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Λύκειο Αμφίκλειας- Τα ονόματα των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κλικάρετε για μεγέθυνση, Πηγή 
Από εμάς πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.

Λύκεια Κ. Τιθορέας & Ελάτειας- Τα ονόματα των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Λύκειο Κ. Τιθορέας

Λύκειο Ελάτειας
 
Κλικάρετε για μεγέθυνση, Πηγή 

Ηλικιωμένος έπεσε στα σκαλιά του καφενείου και σκοτώθηκε στην Αμφίκλεια

Το τραγικό συμβάν έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 80χρονος όπως συνήθιζε κάθε μέρα πήγε σε ένα από τα καφενεία της κωμόπολης, για να συναντήσει την παρέα του.....

Στις 2:00΄ περίπου το μεσημέρι φεύγοντας κι ενώ κατέβαινε τα σκαλοπάτια του καφενείου γλίστρησε και έχασε την ισορροπία του.
Δυστυχώς η πτώση αποδείχτηκε μοιραία, αφού ο άτυχος ηλικιωμένος χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.
Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας οι συγχωριανοί του, που έτρεξαν να τον βοηθήσουν, τον μετέφεραν με δικό τους αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας.
Δυστυχώς όμως ο 80χρονος δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι νεολαίας 2016

Το πάρτυ-θεσμός του Το.Συ.Ν. Αμφίκλειας φέτος γιόρτασε τα 10 χρόνια με πολύ χορό και μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ραντεβού δόθηκε στις 19 Αυγούστου στο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αμφίκλειας το οποίο κατακλύστηκε για μία ακόμη χρονιά από πλήθος κόσμου. Το πάρτι διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, ενώ δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των νέων της Αμφίκλειας!  Το 11ο Πάρτυ Νεολαίας είναι πια προ των πυλών!


 Για να δείτε όλες τις φωτογραφίες κλικάρετε εδώ

Ένα πλούσιο από δραστηριότητες τριήμερο σας περιμένει στην Αμφίκλεια

 Ένα πλούσιο πολιτιστικά, αθλητικά και αρκετά ενδιαφέρον ερευνητικά τριήμερο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκεφθούν την Αμφίκλεια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αρχής γενομένης από την Παρασκευή 26/8 θα γίνει μια αξιόλογη παρουσίαση του ερευνητικού έργου του συντοπίτη μας κ. Ιωάννη Σκορδά στο προαύλιο χώρο του Λυκείου Αμφίκλειας.

Το Σάββατο 27/8 ο υπερδραστήριος Α.Σ. Διόνυσος διοργανώνει όπως κάθε χρόνο ποδηλατοδρομία για μικρούς και μεγάλους σε όμορφες διαδρομές μέσα στην Αμφίκλεια και το δάσος περιμένοντας όλους τους μικρούς μας φίλους να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα.Την Κυριακή 28/8 σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ χορωδιών στο θεατράκι της Αγίας Παρασκευής που διοργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών θα απολαύσετε ένα μουσικό ταξίδι από τρεις χορωδίες   κλείνοντας έτσι ευχάριστα και τα πολιτιστικά μας δρώμενα για το φετινό καλοκαίρι.