Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας-εισήγηση για έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης Αµφίκλειας 2016

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τα αναφερόµενα σε αυτή έγγραφα και µετά από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Εισηγείται η ετήσια Εµποροπανήγυρη έτους 2016 να πραγµατοποιηθεί επί της οδού «Εθνικής Αντίστασης» και συγκεκριµένα από την ανατολική είσοδο αυτής (S.M. Γαλαξίας) θα διέρχεται έµπροσθεν της πλατείας «25ης Μαρτίου» και θα καταλήγει στην δυτική είσοδο αυτής βόρεια εγκαταστάσεων εργοστασίου ∆ΟΝΤΑ. Τα παραπήγµατα να στηθούν στο κέντρο έµπροσθεν της Πλατείας δηλαδή από Περίπτερο Φ. Τσαπρούνη έως Περίπτερο Κ. Θάνου και οι παράγκες να είναι µονές, από κατάστηµα S.M.Γαλαξία έως Φαρµακείο Ξηροµερίτη και από Περίπτερο δε Φ.Τσαπρούνη έως οικία Π. Χρυσικού οι παράγκες να είναι σε δύο σειρές ανά µία σε κάθε πλευρά και από κατάστηµα Ψαρρού έως βόρεια των εγκαταστάσεων ∆οντά από τη µία πλευρά.
2. Εισηγείται τα σκεπαστά παραπήγµατα να προσφερθούν στους εκθέτες στον τόπο της Εµποροπανήγυρης µε ενοίκιο και φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία που θα πραγµατοποιηθεί τo Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2016 και από ώρα 10.00΄ έως 13.00΄ στο χώρο της Πλατείας «25ης Μαρτίου» από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους) µε επαναληπτική αυτής αν χρειαστεί την Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου 2016 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και προσδιορίζει τις θέσεις και τη πρώτη τιµή προσφοράς για κάθε χώρο όπως παρακάτω:
2 Α) Έµπροσθεν της Πλατείας «25ης Μαρτίου» ήτοι από το Περίπτερο Κων. Θάνου µέχρι του ∆ηµοτικού Περιπτέρου παραπήγµατα διαστάσεων 3 Χ 3 µέτρων µε πρώτη τιµή προσφοράς 120 € εκτός των 2 παραπηγµάτων που βρίσκονται στις αρχές από περίπτερο Θάνου και ∆ηµοτικού περιπτέρου για τα οποία να ισχύσει τιµή πρώτης προσφοράς 150 €.
Β) Από τη γωνία αρχής καταστήµατος Εµπορικό µέχρι το τέλος του καταστήµατος Oldies (Ντάσιου Αικατερίνη)- από τη γωνία πλατείας 25ης Μαρτίου (∆ηµοτικό Περίπτερο) µέχρι την οικία Λεωνίδα Κόλα - από το Φαρµακείο Ξηροµερίτη - Ξυδάκη µέχρι την οικία Πεντεδέκα και από τη γωνία του Καταστήµατος Λυκώρεια µέχρι την οικία Επαµ. Κούσουλα παραπήγµατα διαστάσεων 2 Χ 3 µέτρων µε τιµή πρώτης προσφοράς 80,00 €
Γ) Από τη γωνία της οδού Σκουρολιάκου µέχρι το Super Market Γαλαξίας - από 10 µέτρα µετά την οικία Επαµ. Κούσουλα µέχρι την οδό «28ης Οκτωβρίου» (ανατολική είσοδος) και από οικία Λεωνίδα Κόλας µέχρι την οδό «28ης Οκτωβρίου» (δυτική είσοδος) – από κατάστηµα Mountain Γ. Θάνου µέχρι οικίας Σφυρή παραπήγµατα διαστάσεων 2 Χ 3 µέτρων µε τιµή πρώτης προσφοράς 60,00 €
3. Εισηγείται το ενοίκιο των χώρων να καταβάλλεται αµέσως από τον τελευταίο πλειοδότη έκαστου χώρου βεβαιωµένο και εισπραττόµενο από τον εισπράκτορα του ∆ήµου κατά την δηµοπρασία µε τα οικεία διπλότυπα είσπραξης.
4. Εισηγείται την εκµίσθωση των χώρων που αναφέρονται ανωτέρω, στα πρόσωπα που καθορίζει το άρθρο 2 του Ν. 3377/2005, ήτοι σε εµπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου.
5. Εισηγείται να επιτρέπεται στους εµπόρους να τοποθετήσουν τα εµπορεύµατά τους µόνο στους διαδρόµους και µέχρι την ώρα της δηµοπρασίας.
6. Εισηγείται ότι όποιος καταλαµβάνει χώρο εµποροπανήγυρης αυθαίρετα χωρίς έγκριση, να καταλογίζεται σε βάρος του- µε απόφαση ∆ηµάρχου- το διπλάσιο προσδιορισθέντος ποσού εκµίσθωσης.
7. Εισηγείται να απαγορεύεται αυστηρά η αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των
παραπηγµάτων σε τρίτους.
8. Εισηγείται στους εµπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 20% επί των τιµών που θα καθορισθούν, και στους εµπόρους-εκθέτες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας να γίνεται έκπτωση 50%.
9. Εισηγείται να απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση οιουδήποτε εµπόρου ή µικροπωλητή σε άλλους χώρους και έξω από τα σηµειωµένα στο σχέδιο τετράγωνα, οι οποίοι δεν καθορίζονται µε την παρούσα. Κάθε εγκατάσταση κυρίως στον κεντρικό δρόµο θα επισύρει εκτός από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
10. Εισηγείται να δοθεί δικαίωµα προτίµησης στους εµπόρους να µισθώσουν την ίδια ή τις ίδιες µε τον προηγούµενο χρόνο παράγκες, εφ’όσον καταβάλλουν το καθιερωµένο ποσό µίσθωσης.
11. Εισηγείται ότι τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται να είναι όλα: α) οικιακού εξοπλισµού, β) ιµατισµού, γ) υπόδησης, δ) ζαχαρωδών προϊόντων ε) ξηρών καρπών στ) σιδηρικών γεωργικών εργαλείων ζ) λευκών ειδών, η) ειδών προικός-ψιλικών- νεωτερισµού, θ) λουκουµάδες-προϊόντων ζύµης, ι) ειδών λαϊκής τέχνης, κ) βιβλίων- χαρτικών, λ) ειδών διατροφής-αναψυκτικά-ποτά, µ) εικονιδίων µικρής αξίας, ν) παιχνιδιών-σχολικών ειδών.
12. Εισηγείται τα παραπήγµατα να κατασκευασθούν από το ∆ήµο.
13. Εισηγείται την απαγόρευση κατασκευής παραπηγµάτων από τους εµπόρους σε όλο το χώρο της εµποροπανήγυρης.
14. Εισηγείται η ηλεκτροδότηση των παραγκών να γίνει από το ∆ήµο.
15. Εισηγείται ότι στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγµατα, να απαγορεύεται η χρήση γεννητριών για λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης.
16. Εισηγείται να απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη του χώρου χωρίς τις ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες.
17. Εισηγείται τα έξοδα κατασκευής των παραπηγµάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να επιβαρύνουν τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη.
18. Εισηγείται ο ∆ήµος Αµφίκλειας- Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων που θα εγκαταστήσουν οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
19. Εισηγείται ο ∆ήµος Αµφίκλειας-Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο της εµποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη
20. Εισηγείται ότι για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης, να απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθµευση των οχηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων στον χώρο της εµποροπανήγυρης.
21. Εισηγείται όπως εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης µε την ∆ΕΗ για την ηλεκτροδότηση των παραπηγµάτων (παραγκών).
22. Εισηγείται η καθαριότητα να πραγµατοποιείται από συνεργείο του ∆ήµου καθηµερινά σε όλο το µήκος της εµποροπανήγυρης.
23. Εισηγείται για την υγιεινή των εµπόρων να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες (W.C)
24. Εισηγείται ότι για την ασφάλεια και την αστυνόµευση της εµποροπανήγυρης και του περιβάλλοντος χώρου του οικισµού θα ζητηθεί η συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.  Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.