Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Θέσεις εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Η ΕΤΑΔ με πρόσκλησή της στις 19/6/2020 προκηρύσσει θέσεις για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν έως τις 22/6/2020.
ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

Αθήνα 19.06.2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις:
 Χειριστών Αναβατήρων (κωδ. Θέσης: ΧΑ-ΧΚΠ)
 Πιστέρ ( Pisteur ) (κωδ. Θέσης: ΠΙΣΤ-ΧΚΠ)
 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων (κωδ. Θέσης: ΗΛΕΚ-ΧΚΠ)
 Συντηρητή Εγκαταστάσεων (κωδ. Θέσης: ΣΥΝΤ-ΧΚΠ) στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Ενημέρωση:
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση
υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για τις παρακάτω θέσεις:
 Χειριστές Αναβατήρων.
 Πιστέρ ( Pisteur ).
 Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων.
 Συντηρητής Εγκαταστάσεων.
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Περιγραφή των θέσεων:
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
 Γενικές Συντηρήσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού
 Λειτουργία Εγκαταστάσεων
 Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων και δομικών κατασκευών τους, των υποσυστημάτων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας των αναβατήρων.
 Συντήρηση, επιθεώρηση των κατασκευαστικών στοιχείων που πιθανώς να παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή βλάβη καθώς και ενέργειες για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων, μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου Εκμετάλλευσης Αναβατήρων και την καταχώρηση (υποχρεωτικά) στο Ημερολόγιο Εκμετάλλευσης του εκάστοτε αναβατήρα.
 Έλεγχος της προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης των υποδομών, σύμφωνα: 
α) με το πρόγραμμα συντήρησης των αναβατήρων και των υποσυστημάτων κίνησης σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Εκμετάλλευσης Αναβατήρων 
και β) με τους περιορισμούς δαπανών του εκάστοτε εγκεκριμένου Σχεδίου Λειτουργίας σε συνεργασία
με τον Βοηθό Προϊστάμενου του Χιονοδρομικού Κέντρου.
 Μέριμνα για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και την ασφαλή λειτουργίας των διατάξεων, μετά από προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση.
 Συντάσσει εβδομαδιαία «Δελτία Συντήρησης Αναβατήρων και Υποσυστημάτων Τροφοδοσίας», όπου θα περιγράφονται οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στους
αναβατήρες και υποσταθμούς, τα τυχόν διαπιστωθέντα ελαττώματα και οι εκτελεσθείσες κατ’ εντολή του εργασίες προληπτικής (τακτικής) και επιδιορθωτικής
(έκτακτής) καθώς και απαραίτητα ανταλλακτικά / αναλώσιμα προς χρήση.
 Αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Απαραίτητα Προσόντα Χειριστών Αναβατήρων
 Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ΙΕΚ ή κατώτερης τεχνικής σχολής .
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση αποσυμπλεκόμενων
εναέριων αναβατήρων κλειστών και ανοικτών φορείων.
 Πιστοποίηση για εργασίες σε ύψος
 Διάσωση σε περίπτωση απεγκλωβισμού.
 Καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικών (προφορική & γραπτή επικοινωνία).
Απαραίτητα Προσόντα Πιστέρ
 Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ΙΕΚ ή κατώτερης τεχνικής σχολής .
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ή χιονοδρομικής περιόδου στην συγκεκριμένη ειδικότητα.
 Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη
διασώστη, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες διάσωσης από ύψος, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Βεβαίωση είναι υποχρεωτική για μια επιλεγμένη ομάδα (κατά τη κρίση της εταιρείας) μετά από την πρακτική ανά μήνα
εκπαίδευση, με μέριμνα της εταιρείας, από πιστοποιημένο εκπαιδευτή αναγνωρισμένου
διεθνώς οργανισμού IRATA, SPRAT ή άλλου ισοδύναμου.
 Επιθυμητό προσόν η προσκόμιση Πιστοποιητικού η Βεβαίωσης παρακολούθησης Πρώτων βοηθειών , που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για
διαδικασίες περίθαλψης - διάσωσης στο βουνό.
Απαραίτητα Προσόντα Συντηρητή Εγκαταστάσεων
 Απόφοιτος Τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας
 3-4 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία
 Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Απαραίτητα Προσόντα Ηλεκτρολόγου
 Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού ΤΕ
 Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού Α΄ τάξης
 Προϋπηρεσία 4 ετών εκ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000V ή
Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη με προϋπηρεσία άνω των 4 ετών ειδικότητας Γ’
(ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βιομηχανικών εργοστασίων και
συνεργείων ισχύος έως 300 kw) ή ειδικότητας ΣΤ’ (ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος έως 600 kw καθώς και οποιαδήποτε ισχύς δια τάση μέχρι 1000V).
 Εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ ( Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών).
 Κάτοχος Άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγων με δραστηριότητα στον Ιδιωτικό Τομέα), και εγγραφή τα Μητρώα Μηχανικών στις κατά τόπους Νομαρχίες (Δ/νση
Βιομηχανίας).
Ατομικές Ικανότητες / Δεξιότητες
 Οργανωτικές ικανότητες & ικανότητα διαχείρισης εργοταξίου.
 Δεξιότητες δημιουργικής επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, ασκώντας ορθή κρίση για την
ανάλυση της ασφάλειας προσώπων, είτε πρόκειται για χρήστες ή για προσωπικό είτε για τρίτους.
 Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες.
 Αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό και προσωπικό ήθος, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή
της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 22.06.2020 στην ηλεκτρονική δ/νση
hr-parnassos@etasa.gr , αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης ως κάτωθι,
επισυνάπτοντας επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται.
Διευκρινίσεις:
Χρονική Διάρκεια : έως 30.04.2020.
Θέσεις που θα καλυφθούν:
 Χειριστών Αναβατήρων (κωδ. Θέσης: ΧΑ-ΧΚΠ), δέκα (10)
 Πιστέρ ( Pisteur ) (κωδ. Θέσης: ΠΙΣΤ-ΧΚΠ), 2 (δύο)
 Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων (κωδ. Θέσης: ΗΛΕΚ-ΧΚΠ), μία (1)
 Συντηρητή Εγκαταστάσεων (κωδ. Θέσης: ΣΥΝΤ-ΧΚΠ) μία (1)
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Αθήνα 19.06.2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ –Επόπτη Ταμείων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (κωδ. Θέσης: ΑΠ-ΧΚΠ ).
Ενημέρωση:
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για την θέση του: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ - Επόπτη Ταμείων στο
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Περιγραφή της Θέσης:
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
 Ελέγχει την σωστή παραλαβή των παραγγελιών από τους προμηθευτές και τηρεί το βιβλίο αποθήκης με τις ποσότητες των εισερχομένων στην αποθήκη, εμπορευμάτων και των εξερχομένων από αυτή.
 Μεριμνά για την σωστή τροφοδοσία του Χ.Κ. και παρακολουθεί την αποθήκη μέσω του
Λογισμικού AIMS.
 Μεριμνά για την απογραφή της αποθήκης σε συνεννόηση με την Διοίκηση του Χ.Κ.
 Μεριμνά για την σωστή διαχείριση των υλικών της αποθήκης και την προμήθεια των
αναγκαίων υλικών (Καύσιμα – Λιπαντικά κλπ αναλώσιμα ανταλλακτικά των Αναβατήρων ) σε συνεργασίας και συνεννόηση με την Διοίκηση του Χ.Κ.
 Είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση του χώρου εργασίας και προετοιμασίας προμηθειών.
 Αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Απαραίτητα Προσόντα:
 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 Επιθυμητή η γνώση του λογισμικού διαχείρισης αποθηκών AIMMS
 Επιθυμητή εμπειρία σε Ski – Data
 Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Χ.Κ.
 Γνώση Αγγλικών
 Καλή γνώση Η/Υ
Ατομικές Ικανότητες / Δεξιότητες
 Υψηλός βαθμός επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊσταμένους.
 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 Προσανατολισμός στην λεπτομέρεια και μεθοδικότητα.
 Συμβολή στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας με θετική και επαγγελματική συμπεριφορά
 Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή
της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 22.06.2020 στην ηλεκτρονική δ/νση
hr-parnassos@etasa.gr , αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης ( ΑΠ –ΧΚΠ ), επισυνάπτοντας επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται.
Διευκρινίσεις:
Χρονική Διάρκεια : έως 30.04.2021.
Θέσεις που θα καλυφθούν: 1 (ΜΙΑ)
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.