Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Αμφίκλεια: Από 18 έως και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου η ετήσια εμποροπανήγυρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αριθ. 6 / 2018
Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης
του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Αμφίκλειας
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
Στην Αμφίκλεια σήμερα ημέρα Τετάρτη 08/08/2018 και ώρα 19:00 συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας, της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας, του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμφίκλειας (Πλ. Παρνασσού), μετά την υπ΄ αριθ. 5896 / 03.08.2018 εμπρόθεσμη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Λουκά Κόλλια που επιδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 81-89 του Ν.3852/2010 στους Συμβούλους και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑ  1 :  Εμποροπανήγυρις 2018 (Σεπτέμβριος 18,19,20,21,22) Έγκριση λειτουργίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ και προτείνει
1. Την πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης για το έτος 2018 εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας με διάρκεια πέντε (5) ημέρες που θα παραταθεί για 1 ημέρα ακόμη δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία έναρξης την 18 Σεπτεμβρίου 2018.
2. Τα σκεπαστά παραπήγματα να προσφερθούν στους εκθέτες στον τόπο της Εμποροπανήγυρης με ενοίκιο και φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής.
3. Να παραχωρηθούν οι παρακάτω θέσεις με πρώτες τιμές προσφοράς ως εξής :
Α) Έμπροσθεν της Πλατείας «25ης Μαρτίου» ήτοι από το Περίπτερο Κων. Θάνου μέχρι του Δημοτικού Περιπτέρου παραπήγματα διαστάσεων 3 Χ 3 μέτρων με πρώτη τιμή προσφοράς 100 € εκτός των 2 παραπηγμάτων που βρίσκονται στις αρχές α) από περίπτερο Θάνου και β) από Δημοτικού περιπτέρου         για τα οποία να ισχύσει τιμή πρώτης προσφοράς 150 €.
Β) Από τη γωνία αρχής καταστήματος Εμπορικό μέχρι το τέλος καταστήματος (OLDIES) Αικ. Ντάσιου, από τη γωνία πλατείας 25ης Μαρτίου (Δημοτικό Παρίπτερο) μέχρι την οικία Λεωνίδα Κόλας και           από το Φαρμακείο Ξηρομερίτη-Ξυδάκη μέχρι την οικία Πεντεδέκα, από τη γωνία καταστήματος Λυκώρεια μέχρι και την οικία Επαμ. Κούσουλα, παραπήγματα διαστάσεων 2 Χ 3 μέτρων με πρώτη τιμή        προσφοράς 70,00 €.
Γ) Από τη γωνία της οδό Σκουρολιάκου μέχρι το Super Market Γαλαξίας, από την οικία                           Επαμ. Κούσουλα μέχρι την οδό «28ης Οκτωβρίου» (ανατολική είσοδος) και από οικία Λεωνίδα               Κόλας μέχρι την οδό «28ης Οκτωβρίου» (δυτική είσοδος) και από κατάστημα Mountain Γ. Θάνου           μέχρι οικίας Σφυρή παραπήγματα διαστάσεων 2 Χ 3 μέτρων με τιμή πρώτης προσφοράς 50,00
2. Η εκμίσθωση των χώρων που αναφέρονται ανωτέρω, να γίνει στα πρόσωπα που καθορίζει το άρθρο 2 του Ν. 3377/2005, ήτοι σε εμπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
3. Να επιτρέπεται στους εμπόρους να τοποθετήσουν τα εμπορεύματά τους μόνο στους διαδρόμους και μέχρι την ώρα της δημοπρασίας.
4. Όποιος καταλαμβάνει χώρο εμποροπανήγυρης αυθαίρετα χωρίς έγκριση, να καταλογίζεται σε βάρος του- με απόφαση Δημάρχου- το διπλάσιο προσδιορισθέντος ποσού εκμίσθωσης.
5. Να απαγορεύεται αυστηρά η αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση των παραπηγμάτων σε τρίτους.
6. Στους εμπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 30% επί των τιμών που θα καθορισθούν, και στους εμπόρους-εκθέτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμφίκλειας να γίνεται έκπτωση 50%.
7. Να απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση οιουδήποτε εμπόρου ή μικροπωλητή σε άλλους χώρους και έξω από τα σημειωμένα στο σχέδιο τετράγωνα, οι οποίοι δεν καθορίζονται με την παρούσα. Κάθε εγκατάσταση κυρίως στον κεντρικό δρόμο να επισύρει εκτός από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
8. Να δοθεί δικαίωμα προτίμησης στους εμπόρους να μισθώσουν τα ίδια με τον προηγούμενο χρόνο παραπήγματα, εφ’ όσον καταβάλλουν το καθιερωμένο ποσό μίσθωσης.
9. Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται να είναι όλα: α) οικιακού εξοπλισμού, β) ιματισμού, γ) υπόδησης, δ) ζαχαρωδών προϊόντων ε) ξηρών καρπών στ) σιδηρικών γεωργικών εργαλείων ζ) λευκών ειδών, η) ειδών προικός-ψιλικών-νεωτερισμού, θ) λουκουμάδες-προϊόντων ζύμης, ι) ειδών λαϊκής τέχνης, κ) βιβλίων-χαρτικών, λ) ειδών διατροφής-αναψυκτικά-ποτά, μ) εικονιδίων μικρής αξίας, ν) παιχνιδιών-σχολικών ειδών.
10. Τα παραπήγματα να κατασκευασθούν από το Δήμο.
11. Να απαγορευθεί η κατασκευή παραπηγμάτων από τους εμπόρους σε όλο το χώρο της εμποροπανήγυρης.
12. Η ηλεκτροδότηση των παραπηγμάτων να γίνει από το Δήμο.
13. Στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγματα, να απαγορεύεται η χρήση γεννητριών για λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης.
14. Να απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη του χώρου χωρίς τις ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.
15. Τα έξοδα κατασκευής των παραπηγμάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
16. Ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας να μην φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη των εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη των εμπορευμάτων ή προϊόντων να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.__
17. Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας να μην φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
18. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, να απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθμευση των οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων στον χώρο της εμποροπανήγυρης, η δε κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από την οδό της 28ης Οκτωβρίου από την οποία θα εξυπηρετείται και η τροφοδοσία των καταστημάτων.
20. Η καθαριότητα να πραγματοποιείται από συνεργείο του Δήμου καθημερινά σε όλο το μήκος της εμποροπανήγυρης.
21. Για την υγιεινή των εμπόρων να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες (W.C)
22. Για την ασφάλεια και την αστυνόμευση της εμποροπανήγυρης και του περιβάλλοντος χώρου του οικισμού θα ζητηθεί η συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών.
Για την πραγματοποίηση της εμποροπανήγυρης υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου Αμφίκλειας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 16 / 2018.  
                                                   Αμφίκλεια 08 Αυγούστου  2018
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος


Κόλλιας  Λουκάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.