Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Στην Αμφίκλεια τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι, στην Αμφίκλεια (αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου) το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς.
Να τα δούμε αναλυτικά:

Θέμα 1ο Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 46/5-3-2018 (ΑΔΑ : 6ΨΖΩ7ΛΗ-ΣΞ1) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018».
Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Τ.Κ. Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων .
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2017, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής(Ν. 4445/2016, ΦΕΚ 236/Τ.Β’/19-12-2016) και β) της ετήσιας Περιφερειακής έρευνας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.
Θέμα 4ο Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πολεμικού Μουσείου.

Θέμα 5ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-» ΔΙΑΤΡΟΦΗ» σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018 –2019.

Θέμα 6ο Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks – Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

Θέμα 7ο Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Fostering the role of public authorities asdemanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «iBuy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».

Θέμα 8ο Έγκριση της 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 05)

Θέμα 9ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2018.

Θέμα 10ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.01) έτους 2018.

Θέμα 11ο Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2018 (τροπ. 04).

Θέμα 12ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

Θέμα 13ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» τηςΣΑΕΠ 566.

Θέμα 14ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600001 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)» της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 15ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ».

Θέμα 16ο Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).

Θέμα 17ο Πρόταση ένταξης νέας επαναλαμβανόμενης δράσης στην ΣΑΕΠ566, που αφορά στην εγγραφή νέου ενάριθμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την μείωση εκπομπών CO2) .

Θέμα 18ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για το έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»», προϋπολογισμού 64.000,00€, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 066, ενάριθμο 2013ΕΠ06600002 «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ», εξουσιοδότηση του

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 19ο Ανάκληση της αρ. 79/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου & Έγκριση Νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 20ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 21ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χαλκίδας», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 22ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» , εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 23ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ »ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2018», καθώς και της Τροποποίησης της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης για την λειτουργία αυτού.

Θέμα 24ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ» για την υλοποίηση της Υπηρεσίας : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 25ο Υποβολή αιτήματος Χρηματοδότησης και Πρότασης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης ) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρησιακή Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής ΛΑΠ Ασωπού με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. 1535/31-5-2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020).

Θέμα 26ο Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» Ν. Εύβοιας σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020.

Θέμα 27ο Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 28ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 29ο 6Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 30ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.