Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Aπευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη πολεοδοµικής αναβάθµισης και ανάπλασης εµπορικού κέντρου Αµφίκλειας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής
του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας

ΘΕΜΑ: Περί απευθείας ανάθεσης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη πολεοδοµικής αναβάθµισης και ανάπλασης εµπορικού κέντρου Αµφίκλειας»

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2 ο  θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί είπε τα εξής:

Η περιοχή στην οδό Εθνικής Αντίστασης από την οδό Αθηνών έως την οδό Πλάτωνος (µήκους περίπου 300µ) και οι δύο πλατείες η κεντρική έµπροσθεν του Πνευµατικού Κέντρου και η µικρότερη απέναντι (συνολικής επιφάνειας περίπου 1.800µ2) εντάσσεται στο Παραδοσιακό τµήµα της πόλης της Αµφίκλειας (ΦΕΚ 1135/03-12-2004) όπου είναι συγκεντρωµένες πολλές και διαφορετικές χρήσεις όπως εµπορικά καταστήµατα, γραφεία, καφενεία, εστιατόρια, κατοικίες, χώροι αναψυχής κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα στους δρόµους να διακινούνται µεγάλα πλήθη πεζών αλλά και µεγάλος αριθµός οχηµάτων τα οποία σταθµεύουν ανεξέλεγκτα και παράνοµα.
Έτσι δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της περιοχής, διότι υποβαθµίζεται και παρεµποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών και οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οχηµάτων δεν µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές.

Για να επιτευχθούν οι πιο κάτω στόχοι:
 Ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής µε τις κατάλληλες διαµορφώσεις, σοβαρό περιορισµό της κυκλοφορίας και στάθµευσης των οχηµάτων, µείωση του θορύβου και της µόλυνσης της ατµόσφαιρας και αισθητική αναβάθµιση του κέντρου.
 Ανάδειξη του Παραδοσιακού Εµπορικού κέντρου της Αµφίκλειας, αλλά και δηµιουργία περιβάλλοντος φιλικού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
 Αναβάθµιση της ποιότητας των υφιστάµενων χρήσεων.
 Προστασία και άνεση στη διακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ.
 Οργάνωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων.
 ∆ιασύνδεση των ελεύθερων χώρων.
 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών στον υπαίθριο «δηµόσιο χώρο» για βελτίωση της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας.
θα πρέπει να συνταχθεί πολεοδοµική µελέτη αναβάθµισης και ανάπλασης του εµπορικού κέντρου Αµφίκλειας όπως οριοθετείται παραπάνω.

Με το από 4-11-2014 έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, µας γνώρισε τους λόγους αδυναµίας σύνταξης της παραπάνω µελέτης.

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση & εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και τη δυνατότητα του δήµου να αναθέτει την εκτέλεση αυτών των εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) το οποίο έχει ως εξής: «Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε περίπτωση που, για  οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και από τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα, τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσµους ∆ήµων και Κοινοτήτων» και συγκεκριµένα για την περίπτωσή µας:
α)για πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες κατηγορίας 2 ήτοι 49.480,00Χ30%=14.844,00 ΕΥΡΩ (άρθρο 2 Ν.3316/05 & ΥΥΠΟΜΕ∆Ι /ΓΓ∆Ε/Εγκ.4/17-2-2014)  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω
1. Η εκπόνηση της µελέτης να γίνει µε απευθείας ανάθεση στο γραφείο µελετών Κανετάκη Ζωή µε αριθµό µητρώου Μελετητή 17961 στην κατηγορία µελετών 2 (πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες ) τάξη Α’ 2. Η αµοιβή της µελέτης να καθορισθεί στο ποσό των 14.800,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% σύµφωνα µε την προσφορά της ανωτέρω.
3. Η πληρωµή να γίνει από τον Κ.Α. 30.7413.0021 του πρ/σµού του ∆ήµου οικον. έτους 2014 όπου είναι γραµµένη σχετική πίστωση έχει νοµίµως αναληφθεί και έχει διατεθεί µε την αριθµ. 130/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

 Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της τις παραπάνω διατάξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη πολεοδοµικής αναβάθµισης και ανάπλασης εµπορικού κέντρου Αµφίκλειας»
1. Η εκπόνηση της µελέτης να γίνει µε απευθείας ανάθεση στο γραφείο µελετών Κανετάκη Ζωή µε αριθµό µητρώου Μελετητή 17961 στην κατηγορία µελετών 2 (πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες ) τάξη Α’
2. Η αµοιβή της µελέτης να καθορισθεί στο ποσό των 14.800,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% σύµφωνα µε την προσφορά της ανωτέρω.
3. Η πληρωµή να γίνει από τον Κ.Α. 30.7413.0021 του πρ/σµού του ∆ήµου οικον. έτους 2014 όπου είναι γραµµένη σχετική πίστωση έχει νοµίµως αναληφθεί και έχει διατεθεί µε την αριθµ. 130/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 3
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 271/2014

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 σχόλιο:

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.