Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Το Εθνικό Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Η υποβολή δηλώσεων στην τελική ευθεία, 31/10/2019 η καταληκτική ημερομηνία.
Στις 31 Οκτώβρη λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων, που χορηγήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξιοποιώντας αθροιστικά, τους 4,5 από τους έξη μήνες που του παρέχει η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4619/2019.
Με ανάρτησή του στο http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=543 , στις 3/10/2019, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δηλώνει κατηγορηματικά ότι «καμία άλλη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων δεν πρόκειται να δοθεί» και παράλληλα ενημερώνει τους πολίτες ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων στις τελευταίες ημέρες συλλογής δηλώσεων, για την αποφυγή της πολύωρης αναμονής πολιτών, θα εφαρμοστεί η διαδικασία διαπίστωσης της «εμπρόθεσμης προσέλευσης».
Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια για αναβολές έχουν εξαντληθεί. Επιβάλλεται η άμεση ενεργοποίηση των πολιτών για την προετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων.
Στον ιστότοπο του έργου https://www.ktimatologio.net/ μπορεί ο πολίτης να βρει:
Έντυπα δηλώσεων, οδηγίες συμπλήρωσης και υποδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων.
Τα απαραίτητα για την υποβολή δηλώσεων δικαιολογητικά.

Κρίσιμες επισημάνσεις για την υποβολή δηλώσεων

Για διευκόλυνση των πολιτών στην προετοιμασία και την υποβολή δηλώσεων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Μια δήλωση ανά ΟΤΑ
Για κάθε Τοπική Κοινότητα (ΟΤΑ) υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τα όρια των ΟΤΑ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου ( https://www.ktimatologio.net/oria-ota/)

Αστική / Αγροτική περιοχή
Σε κάθε Τοπική Κοινότητα ο πολίτης καταβάλλει πάγιο τέλος μόνο για τα δύο πρώτα δικαιώματα της αγροτικής περιοχής και για όλα της αστικής.
Τα όρια των αστικών / αγροτικών περιοχών είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου

Κληρονομιές
Σε περίπτωση κληρονομιάς, δεν είναι απαραίτητο να συνταχθεί συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς για να υποβληθεί δήλωση. Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει δήλωση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την περίπτωση δικαιολογητικά.

Ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους
Σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων με χρησικτησία, δηλαδή με τεκμηρίωση 20ετούς νομής. Αποδεικτικά της εικοσαετούς νομής συνιστούν, εκτός των άλλων, και δύο Ε9 (ένα του 1999 και ένα του 2018). Αντί του Ε9 του 1999, μπορεί να προσκομιστεί ένορκη βεβαίωση βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται η εικοσαετής νομή ή άλλα πρόσφορα τεκμήρια.

Πάγιο τέλος Κτηματογράφησης
Το ύψος του παγίου τέλους για κάθε δικαίωμα ανέρχεται σε 35 Ευρώ. Για τα περισσότερα των δύο αγροτεμαχίων ανά ΟΤΑ δεν οφείλεται πάγιο τέλος.
Το πάγιο τέλος κτηματογράφησης υπολογίζεται κατά την υποβολή της δήλωσης και πληρώνεται στη συνέχεια σε Τράπεζα. Τρεις μέρες μετά τη πληρωμή είναι δυνατή η έκδοση του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης από το www.ktimatologio.gr ή από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Στοιχεία εντοπισμού και οριοθέτησης των γεωετμαχίων
Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη η σύνταξη και υποβολή σύγχρονων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Κριτήριο για την αναγκαιότητα υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος αποτελεί η μη ύπαρξη υλοποιημένων ορίων και η μη απεικόνιση αυτών στους ορθοφωτοχάρτες του Κτηματολογίου ή στην πρόχειρη κτηματογράφηση.
Η Πρόχειρη Κτηματογράφηση αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της οροθέτησης των γεωτεμαχίων που έχει προέλθει από επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων ( ορθοφωτοχάρτες αναδασμοί, διανομές, αποτυπώσεις, λήψεις drones, κτηματογραφήσεις, απαλλοτριώσεις, κλπ.)

Πρόσβαση στους ορθοφωτοχάρτες και στην πρόχειρη κτηματογράφηση έχουν οι πολίτες από:
Την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στην διαδρομή https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx
Τον ιστότοπο του έργου στην διαδρομή:
https://www.ktimatologio.net/theasi-prokatarktikou-ypovathrou/.Με κλικ εντός του τεμαχίου εμφανίζονται επί της οθόνης:

Το εμβαδόν του τεμαχίου, οι συντεταγμένες του κέντρου αυτού και ο κωδικός του
Το αν ανήκει σε αστική ή αγροτική περιοχή (για να γνωρίζετε πως θα υπολογισθεί το τέλος των αγροτεμαχίων)
Την Τοπική Κοινότητα του γεωτεμαχίου
Γεωτεμάχια σε διανομές και αναδασμούς

Για τα γεωτεμάχια αυτά αρκεί η αναγραφή στη δήλωση (πεδίο Β.1) του αριθμού του τεμαχίου, του έτους της διανομής / αναδασμού και το όνομα του Αγροκτήματος.

Γεωτεμάχια σε υπό εξέλιξη αναδασμούς
Στις περιοχές των υπό εξέλιξη, αλλά μη κυρωμένων αναδασμών, θα δηλωθούν τα αρχικά τεμάχια, όπως καταγράφηκαν στους σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες και φαίνονται στην πρόχειρη κτηματογράφηση. Τα τεμάχια αυτά μπορούν να αναζητηθούν στο ΓΚ με το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.

Γεωτεμάχια ΟΣΔΕ
Στην Πρόχειρη Κτηματογράφηση, στις εκτός αναδασμών – διανομών περιοχών, έχουν απεικονιστεί τα τεμάχια με βάση τους χάρτες του ΟΣΔΕ 2017, στους οποίους, υπενθυμίζουμε, ότι απεικονίζονται μόνο οι επιλέξιμες εκτάσεις των γεωτεμαχίων.
Στις περιοχές αυτές απαιτείται επαλήθευση των ορίων των γεωτεμαχίων, η οποία μπορεί να γίνει:
Με την εκτύπωση αποσπάσματος από την υπηρεσία θέασης (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Orthophotographs_Page.aspx), με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται το τεμάχιο στους ορθοφωτοχάρτες
Με την χρήση της εφαρμογής telektima του Αναδόχου (από το Google Store), με επί τόπου επίσκεψη (μόνο για αγροτεμάχια).
Σε περίπτωση υλοποιημένων ορίων (πάσσαλοι, ορόσημα) μη αναγνωρίσιμων στους ορθοφωτοχάρτες, ή ορίων κάτω από στέγες, μπαλκόνια, δένδρα κλπ., απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση αυτών και η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος.
Γεωτεμάχια στην Κτηματογράφηση (1970) Καλλιατάκη

Σε διάφορες περιοχές (Αμφίκλεια – Ελάτεια, Χωριά της Οίτης, Ευρυτανία, κλπ.) και ειδικά εκεί όπου η γεωργική εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων έχει εγκαταλειφθεί, ο πολίτης μπορεί να προσφύγει στα στοιχεία της Κτηματογράφησης Καλλιατάκη.
Πρόκειται για κτηματογράφηση της εποχής του 1970, κατά την οποία οριοθετήθηκαν επί μεγεθυμένων αεροφωτογραφιών τα γεωτεμάχια και καταγράφηκαν σε κτηματολογικούς πίνακες οι τότε ιδιοκτήτες των.
Στους κτηματολογικούς πίνακες που διατίθενται στα Γραφεία Κτηματογράφησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και να εντοπίσουν τα στοιχεία των αγροτεμαχίων των προγόνων τους και στη συνέχεια να τα δηλώσουν με βάση τον κωδικό τους. Για περισσότερες πληροφορίες (κατάλογος ΟΤΑ) πατήστε εδώ (https://www.ktimatologio.net/stoicheia-gia-agnostou-thesis-geotemachia/).

Υποβολή με στοιχεία από την πρόχειρη κτηματογράφηση
Σε περίπτωση που ο πολίτης συμφωνεί με την οριοθέτηση των γεωτεμαχίων στην πρόχειρη κτηματογράφηση,   μπορεί να υποβάλλεται την δήλωση αναγράφοντας:
Στην περιοχή Δ-1.2.γ του φύλλου ακινήτου της δήλωσης, το ζεύγος συντεταγμένων και τον κωδικό, που βλέπει στην οθόνη του για το γεωτεμάχιό του
Στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, στο τέλος του εντύπου της δήλωσης, την φράση «Συμφωνώ με την οριοθέτηση του γεωτεμαχίου στην Πρόχειρη Κτηματογράφηση, από την οποία προέρχεται το παραπάνω ζεύγος συντεταγμένων»
Ειδικά θέματα

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
Σε όσους συνεταιρισμούς δεν έχει γίνει διανομή οικοπέδων, παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να έρχονται σε επαφή με τους Προέδρους των Συνεταιρισμών για τις λεπτομέρειες υποβολής (αντίγραφα συμβολαίων, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.).

Δασικοί Συνεταιρισμοί
Οι μεριδιούχοι δασικών συνεταιρισμών υποβάλλουν δήλωση για το ιδανικό μερίδιο (ποσοστό) που τους ανήκει, σύμφωνα με την θεωρημένη από την δασική υπηρεσία κατάσταση μελών. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής δήλωσης των μελών δασικών παρέχονται στον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.net/category/eidika-themata/

Συνιστάται στα μέλη των δασικών συνεταιρισμών να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού τους για λήψη ειδικών οδηγιών.
Πίνακας με τα Ιδιωτικά και Δημοτικά δάση της περιοχής, έχει αναρτηθεί στο (https://www.ktimatologio.net/idiotika-kai-dimotika-dasi/)

Γραφεία Κτηματογράφησης Υποβολής δηλώσεων
Φθιώτιδας, 3ο χλμ. Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία, τηλ. 22310-21010
Ευρυτανίας, Χαρ. Τρικούπη 43, Καρπενήσι, τηλ. 22370-23200
Αθηνών, Βείκου 137, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλάτσι, 210-2914036
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά από 08.00 μέχρι 16.00 και κάθε Τετάρτη από 08.00 μέχρι 20.00.

Δηλώσεις παραλαμβάνονται και στις Μονάδες Ενημέρωσης (ΜΕ) στις έδρες των Δήμων.
Ανάδοχος Κ/Ξ: ΚΤΗΜΑ 16Γ - (ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.&ΓΕ. - ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.