Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιου δασοτεχνικού έργου, με τίτλο "Βελτίωση - σήμανση & ανάδειξη ποδηλατικών διαδρομών στα δημόσια δάση Δ.Ε. Αμφίκλειας"

Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2014 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - 
Ελάτειας
Θέµα 16ο: Περί Προγραµµατικής σύµβασης για τη µελέτη και εκτέλεση δηµόσιου
δασοτεχνικού έργου, µε τίτλο "Βελτίωση - σήµανση & ανάδειξη ποδηλατικών διαδροµών στα δηµόσια δάση ∆.Ε. Αµφίκλειας" σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του∆ήµου Αµφίκλειας Ελάτειας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας µε την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας. 

Ο κ. Σκλαβούνος Λουκάς εισηγούµενος το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
Τις σχετικές διατάξεις το Π.∆.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ.Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄),που αφορoύν την εκπόνηση µελετών και εκτέλεση έργων δηµοσίων δασών ,αναψυχής ,ανάδειξης προστασίας κ.τ.λ του ∆ήµου πρέπει να αποφασίσουµε για την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Γενική ∆/ση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

Η σχετική προγραµµατική σύµβαση είναι ¨Βελτίωση – Σήµανση και ανάδειξη ποδηλατικών διαδροµών στα δηµόσια δάση ∆. Ε. Αµφίκλειας. 
Η εκπόνηση της µελέτης αφορά την δηµιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδροµών στα όρια της ∆. Ε  Αµφίκλειας προβλέπεται η σήµανση και η οριοθέτηση των µονοπατιών µε πινακίδες σήµανσης, καθαρισµός τους και όπου απαιτείται θα γίνει και διάνοιξη της διαδροµής. Οι διαδροµές αυτές θα είναι οι κάτωθι
1. Τιθρώνιο – Αρχαίο Τιθρώνιο – Αµφίκλεια
2. Μπράλος – Άγ. Αθανάσιος - Σ.Σ. Μπράλου
3. Μπράλος - Σ.Σ. Μπράλου – Σ.Σ. Λιλαίας
4. Μογδάν - Κεδρόραχο- Κατασκηνώσεις Χριστιανικών Οµάδων-Άγιος Ιωάννης -Αµφίκλεια.

και εκτιµώµενου προϋπολογισµού έργων 85.000,00 €

Το κόστος της µελέτης προϋπολογίζεται στις 2.460,00 ευρώ
Για την ανωτέρω µελέτη απαιτείται:
Α. Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών για τον ∆ήµο Αµφίκλειας-Ελάτειας που ορίζεται όπως παρακάτω:
Από τον ∆ήµαρχο µε τον αναπληρωτή του και τον Αντιδήµαρχο µε τον αναπληρωτή του
και  Β. Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης για τον ∆ήµο Αµφίκλειας-Ελάτειας που ορίζεται από :
∆ύο εκπροσώπους του ∆ήµου µε τους αναπληρωτές τους  και κατόπιν τούτου κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α
Α. Την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Γενική ∆/ση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων ¨Βελτίωση – Σήµανση και ανάδειξηποδηλατικών διαδροµών στα δηµόσια δάση ∆. Ε. Αµφίκλειας

Β. Συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών που ορίζεται όπως παρακάτω:

1. Γώγος Γεώργιος ∆ήµαρχος , µε αναπληρωτή του τον Σκλαβούνο Λουκά Αντιδήµαρχο
2. Γκιώνης Κων/νος Αντιδήµαρχος, µε αναπληρώτρια την Παπαγεωργίου Ελισσάβετ Αντιδήµαρχο
Γ. Συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης που ορίζεται όπως παρακάτω:
1. Παπακούσουλας Ανδρέας δηµοτικός σύµβουλος µε αναπληρωτή τον Βαφειά Αθανάσιο
2. Στιβακτή Αθανασία δηµοτική σύµβουλο µε αναπληρωτή τον Καψή Αχιλλέα

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.

Σχόλιο blog AMFIKLIA
Επιτέλους... καιρός ήταν να ασχοληθεί ο Δήμος με αυτό το θέμα που γνωρίζει μεγάλη άνθηση σε όλη την Ελλάδα.
Και φυσικά στον τόπο μας υπάρχουν οι διαδρομές που είναι μεγάλου φυσικού κάλους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.