Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο μας

Ορίσθηκαν σήμερα από το Δήμαρχο Γιώργο Γώγο, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας με θητεία έως 31-8-2019.
Χωρίς αντιμισθία Αντιδήμαρχοι είναι οι Αθανασία Στιβακτή (αναπληρώνει επίσης τον Δήμαρχο) που αναλαμβάνει το οικονομικό κομμάτι και ο υπεύθυνος για τα πολιτιστικά και την παιδεία, Χρήστος Βαϊτσος, ενώ τη 4αδα συμπληρώνουν οι Ζήσιμος Λαπατσάνης και Κων/νος Γκιώνης.

Αναλυτικά ο Δήμαρχος:
Α.1. Ορίζει Αντιδήµαρχο Οικονοµικών χωρίς αντιµισθία την ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Στιβακτή Αθανασία του Πλούταρχου και της µεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων των Οικονοµικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α) από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β) από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

Tην οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθµη λειτουργία των Οικονοµικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναµικού) όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τον Κ.∆.∆. 3463/2006 και τον νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του.
την ευθύνη για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Αυτοτελές τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Γραφείο Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου

Α.2. Ορίζει Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής µε αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκιώνη Κων/νο του Γεωργίου και του µεταβιβάζει

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α) από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της δηµοτικής ενότητας Αµφίκλειας: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 3852/2010 άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
Υπεύθυνος της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Αµφίκλειας
Συνεργάζεται µε τους προέδρους της δηµοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Α.3. Ορίζει Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών µε αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαπατσάνη Ζήσιµο του Γεωργίου και του µεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία
α) Γραφείο Πολεοδοµίας
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
δ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης.
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της δηµοτικής ενότητας Ελάτειας: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 3852/2010 άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)

Υπεύθυνος της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Ελάτειας
Συνεργάζεται µε τους προέδρους της δηµοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

Α.4. Ορίζει Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού χωρίς αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαίτσο Χρήστο του Αθανασίου και του µεταβιβάζει,
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1 . Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού Αθλητισµού, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του ∆ήµου,
την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας του. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον νέο ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού που περιλαµβάνει τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο ΚΑΠΗ
γ) Γραφείο Παιδικών Σταθµών
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
ε) Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της δηµοτικής ενότητας Τιθορέας: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 3852/2010 άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)

Υπεύθυνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.
Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Τιθορέας.
Συνεργάζεται µε τους προέδρους και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Λαπατσάνη Ζήσιµου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Βαίτσος Χρήστος και αντίστροφα, ενώ τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γκιώνη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Στιβακτή Αθανασία.   Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.