Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα-Αναγνώριση ομάδων & οργανώσεων παραγωγών


ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                                         Λαμία,   3   Μαρτίου  2017
                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που περιγράφει την διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
  Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών ( Ομ.Π.) απαιτούνται τουλάχιστον 5 μέλη παραγωγοί. Ειδικά για την αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών φυτικής παραγωγής απαιτούνται τουλάχιστον 10 μέλη παραγωγοί. Δεν απαιτείται ελάχιστη αξία  εμπορευθείσας παραγωγής.
  Για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) απαιτούνται τουλάχιστον  20 μέλη παραγωγοί και ελάχιστη αξία  εμπορευθείσας παραγωγής 250.000 ευρώ. Ειδικά για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Οργανώσεων Παραγωγών απαιτούνται τουλάχιστον 10 μέλη παραγωγοί και ελάχιστη αξία  εμπορευθείσας παραγωγής 100.000 ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Για την αναγνώριση του ως Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών το νομικό πρόσωπο (Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ., εταιρεία εμπορικού νόμου) υποβάλλει στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των μελών του νομικού προσώπου.
β) Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π..
γ) Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης  Ομ.Π ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε-ψηφίστηκε το Καταστατικό λειτουργίας.
δ) Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας που θα περιγράφει το τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης των στόχων της Ομ.Π. ή Ο.Π.
ε) Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. , υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π.,
στ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.
ζ) Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Οικονομική ενίσχυση  με ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσουν και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ. Η στήριξη της κάθε Ομάδας ή Οργάνωσης μπορεί να φτάσει στις 100.000 € το χρόνο και είναι για πέντε χρόνια ( Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020)
Παροχή κινήτρων για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς (Σχέδια Βελτίωσης)
Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Συμμετοχή σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Συμμετοχή σε επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Δ/νσεις  Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.